HISTORIE

UETD – Unionen for europeiske tyrkiske demokrater – er en non-kommersiell organisasjon basert på ren frivillighet. UETD ble grunnlagt av 55 akademikere med tyrkisk bakgrunn i den tyske byen Köln i 2004, og hovedkontoret befinner seg fortsatt der. Deretter har organisasjonen fått kontorer i både andre tyske byer og andre europeiske land.

UETD Norge ble etablert i Oslo i begynnelsen av 2015.

I tillegg til Tyskland og Norge er UETD også representert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike.

 

VISJON

Visjonen til UETD Norge er å bidra til at mennesker med ulik kulturell, religgiøs, sosial og etnisk bakgrunn gis de samme mulighetene til å delta på alle områder i det norske samfunnet.

Arbeidet vårt er bygget på respekt og forståelse for ulike verdier. Vi velger å se på ulikheter og mangfold som en styrke fremfor en svakhet og mener at dette vil bidra til å styrke det samfunnet vi har i Norge.

For å nå vår visjon jobber vi kontinuerlig med prosjekter som har til hensikt å gi økt inkludering av tyrkere i det norske samfunnet, og vi samarbeider aktivt med ulike institusjoner og organisasjoner.

UETD Norge ser også på seg selv som en frivillig organisasjon som overvåker rettighetene og interessene til personer med tyrkisk bakgrunn i Norge. Videre vil vi være en brobygger mellom Norge og Tyrkia og bidra positiv til relasjonene mellom de to landene.

 

Her er noen av områdene vi jobber aktivt med:

Sosiale problemer

Tyrkere i Norge er ikke immigranter lenger. De første personene med tyrkiske bakgrunn kom hit allerede på 60-tallet.Vi får stadig en større andel av andre- og tredjegenerasjon. Dette er personer som er født, oppvokst og blitt en del av det norske samfunnet., og som planlegger en fremtid i Norge.

Vi ser på et flerkulturelt samfunn som et gode, men samtidig har det også sine utfordringer å være flerkulturell. UETD Norge ønsker å ta tak i disse , og tyrkere i Norge er nødt til å løse utfordringene de møter med varige og langsiktige løsninger siden de har valgt å bli værende i dette landet. For å dekke den økende forventningen og adaptasjonen er det stadig økende behov for foreninger og lokallag blant tyrkere som jobber aktivt med dette. Av den grunn er det viktig å forsterke,støtte og bygge opp kildene til demokrati blant disse folkene.

Jobbe aktivt mot rasisme, islamofobi og antisemittisme

Minoriteter møter ofte på urettferdighet og fordommer pga. deres etnisitet, religion, farge og språk, og dette forårsaker store utfordringer i samfunnet med tanke på integrering. Muslimhat og jødehat er noe som har vokst kraftig de siste årene og er ikke akseptabelt. Medias bruk av begreper som islamistisk terror, snikislamisering etc. har trolig forsterket ekstreme holdninger mot minoriteter.

Vi er bekymret over de voksende høyre-ekstremistiske miljøene i både Norge og i resten av Europa, og ser på dette som en trussel mot både et inkluderende samfunn og mot demokratiet. Arbeidet mot ekstremisme, uavhengig av ideologisk bakgrunn, er hovedfokus hos oss, og vi ser på dette som absolutt nødvendig for ivareta en likestilt levestandard for alle i Norge og i resten av Europa.

Rett til dobbeltstatsborgerskap

UETD Norge er forkjemper av dobbelt statsborgerskap. Vi mener at personer med innvandrerbakgrunn ikke kan forholde seg til et statsborgerskap, da de som oftest føler seg bundet til to land samtidig. Mange føler at en del av identiteten blir tatt fra de når de må velge mellom to statsborgerskap. I en stadig mer globalisert verden, der stadig flere føler tilhørighet til to eller flere land, bør alle gis muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap.

Bruk av stemmeretten

Valgdeltakelsen blant personer med tyrkisk bakgrunn er ikke tilfredsstillende. Tall fra SSB viser at kun rundt 40 % av personer med tyrkisk bakgrunn hadde brukt stemmeretten ved forrige Stortingsvalg i Norge. Vi vil jobbe aktivt med å få opp deltagelsen ved valg og øke bevisstheten rundt viktigheten av å bruke stemmeretten.

Integrering av flyktninger og innvandrere til samfunnet

UETD Norge er opptatt av og støtter økonomisk,politisk,sosial og kulturell integrering i samfunnet. Dette betyr også at vi vil motarbeide både segregering og assimilering.

Mangfold i offentlige institusjoner

Vi mener at tilpasning i samfunnet skjer først fremst i arbeidslivet. Spesielt på offentlige institusjoner er det nødvendig med mangfold for å oppmuntre privat sektor til å se på mangfold som en styrke for selskapet. Vi etterlyser flere statlige tiltak for å inkludere minoriteter i arbeidslivet og for å forebygge diskriminering på grunn av religiøs eller etnisk/nasjonal bakgrunn.

Morsmålsopplæring og flerspråklighet

Flerspråklighet er et stort potensial og en viktig ressurs som vil bidra positivt for samfunnet. Vi støtter obligatorisk opplæring av morsmål i grunnskolen da dette vil styrke grunnlaget for å lære flere språk. Dette i tråd med vitenskapelige funn og forskningsresultater.

Medlemskap i EU

Vi støtter ideen om et samlet Europa og EU-medlemskap.